S-Manufacture

За производство, включващо планиране, сложна вложеност, рецепти и изчисляване на крайни себестойности. Обхваща както производствените, така и търговските дейности.

Какви възможности Ви дава S-Manufacture? • Планиране на производството, следене и отчитане на изпълнението
 • Използване на спецификации-рецепти с възможност за множество нива на вложеност
 • Изчисляване себестойност на произвежданата продукция
 • Проверка на осигуреността на производството с материали
 • Отчет и контрол реализацията на стоки и готова продукция
 • Следене изпълнението на клиентски поръчки
 • Разкомплектоване на продукцията при необходимост
 • Анализиране на финансовите и производствени дейности и рентабилността на фирмата
 • Въвеждане и контрол на складови и счетоводни документи
 • Контрол и отчетност по движението на стоково-материални ценности (СМЦ): доставка, складиране, влагане в производство и продажба
 • Контрол и отчет върху движението на СМЦ между обектите
 • Отработване на поръчки от клиенти и заявки за доставка на необходимите материали
 • Отбелязване на автоматични отстъпки и специфични клиентски ценови листи
 • Следене на задълженията по контрагенти и падежите по погасяването им
 • Заприходяване и продаване на стоки по баркод
 • Поддържане на минимални количества от дадена стока
 • Търсене на стоки по код, име и каталожен номер
 • Определяне на права на достъп за различните потребители
 • Отчитане дейността на множество обекти
 • Лесен и интуитивен интерфейс- фукционални бутони и стрелки описват процеса на работа, за да не се налага да помните специфични комбинации от клавиши и менюта. Така направеният интерфейс се научава лесно и пести Вашето време с по-кратко обучение.

ВРЪЗКА СЪС СЧЕТОВОДСТВОТО

РАЗШИРЕНИЯ И ИЗБОР НА ПРОДУКТ 

ЦЕНИ И СИСТЕМА ПО ПОРЪЧКА

АНАЛИЗИ, СПРАВКИ И ОТЧЕТИ

СПЕЦИФИЧНИ СПРАВКИ ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ДЕЙНОСТ


Искате да видите още примери? Кликнете тук!